Spicq (2:305) said in 1 Corinthians 15:10 vain is a "litotes." English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya ... the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. No, I worked harder than all of them—yet not I, but the grace of God that was with me. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … 10 But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain. 9 For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. 1 Corinthians 13 The Way of Love. 1 Corinthians 15:10, ESV: "But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain. Rather than being useless, God's grace in Paul's life "was prodigiously effective" (ibid). 1 Mga Taga-Corinto 15:10 - Datapuwa't sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako nga'y ako; at ang kaniyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan; bagkus ako'y malabis na nagpagal kay sa kanilang lahat: bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Dios na sumasa akin. 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. 1 Corinthians 15 is the fifteenth chapter of the First Epistle to the Corinthians in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle and Sosthenes in Ephesus.The first eleven verses contain the earliest account of the post-resurrection appearances of Jesus in the New Testament.The rest of the chapter stresses the primacy of the resurrection for Christianity 1 Corinthians 15:10, NIV: "But by the grace of God I am what I am, and his grace to me was not without effect. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 1 Corinthians 15:10 NIV But by the grace of God I am what I am, and his grace to me was not without effect. 7 After that, he was seen of James; then of all the apostles. 8 And last of all he was seen of me also, as of one born out of due time. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. 1 Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;: 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat;: 2 And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea; The First Epistle to the Corinthians (Ancient Greek: Α΄ ᾽Επιστολὴ πρὸς Κορινθίους), usually referred to as First Corinthians or 1 Corinthians is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle and a co-author named Sosthenes, and is addressed to the Christian church in Corinth. No, I worked harder than all of them--yet not I, but the grace of God that was with me." (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Scripture: Philippians 1-2:1, Matthew 18:23-35, John 13:34, 1 Corinthians 15:10, Romans 12:2, Luke 23-24:1, Ephesians 4, Philippians 4, Jude 1:3-4 (view more) (view less) Denomination: Charismatic. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na … God's grace becomes vain when it is rejected, neglected, or spurned, but these were not the things Paul did with God's grace (Paul used God's grace to go from persecutor to preacher). 1 Corinthians 15:10 English Standard Version (ESV). 1 Corinthians 15:10 Context.
Jackson County, Mo Booking And Release, Mayor Of Eastover Sc 2020, Beckenham Independent Schools, Osram Night Breaker H7, Router Power Cable, Jen Kirkman I'm Gonna Die Alone, 2008 Jeep Wrangler Models, Takers Rotten Tomatoes,